an kreyòl ayisyen


Tribinal entèprèt

Dizwityèm nan Jidisyè Awondisman antreprann bay entèprèt tribinal moun ki kalifye san yo pa konnen oswa konesans limite nan lang angle, ak soud la, yo retire baryè kominikasyon ki anpeche patisipasyon plen nan pwosesis yo nan tribinal yo, ki se nesesè asire jistis ekitab ak jis aksè nan yo.

Spoken entèprèt Lang Jidisyè


Spanish


En el condado de Brevard

Administración del Tribunal
(321) 633-2171 ext. 3

En el condado de Seminole

Administración del Tribunal
(407) 665-4200

Política de intérpretes judiciales en todo el circuito

Creole

an kreyòl ayisyen


Brevard Konte

Tribinal Administrasyon an
(321) 633-2171 ext. 3

Seminole Konte

Tribinal Administrasyon an
(407) 665-4200

Règleman entèprèt Tribinal Sikwi

English/ASL

English & ASL

Brevard

Court Administration:
(321) 633-2171 ext. 3

Seminole

Court Administration:
(407) 665-4200

Circuit-wide Court Interpreter Policy

Ki sa ki Pwogram nan Entèprèt Tribinal Bay?

Dizwityèm Sikwi Jidisyel ap founi entèprèt pou tout lang ki pale yo ba moun ki pale anglè limite konfòmeman ak Tit VI Lwa Dwa Sivil 1964 la, seksyon 90.606, Lwa Laflorid yo, ansanm ak Règleman 25.60 Règleman La Florid sou koze Administrasyon Jidisyè.

Intèprèt Lang Pale Yo

Dizwityèm Sikwi Jidisyel ap founi entèprèt pou tout lang ki pale yo ba moun ki pale anglè limite konfòmeman ak Tit VI Lwa Dwa Sivil 1964 la, seksyon 90.606, Lwa Laflorid yo, ansanm ak Règleman 25.60 Règleman La Florid sou koze Administrasyon Jidisyè.

Ya va nonmen entèprèt pou lang vivan yo lè va gen yon enterè fondamantal an je ak lè individi yo pa gen kapasite pou konprann oswa eksprime tèt yo an anglè epi sa ta kab anpeche patisipasyon konplè yo nan yon pwosesdi jidisyè. Ka sa yo enkli, men pa limite a, ka penal, ak ka kriminèl konte, ka delenkans ak depandans jivenil, patènite, manda pa pwoche nan ka vyolans familyal, pwosedi pou sante mantal ak enkapasite, ak nenpòt ki lòt zafè kote tribinal la detèmine ke yon entèprèt ta nesesè.

Ya va nonmen tou entèprèt lang vivan ki kalifye yo pou temwen ki gen konesans anglè ki limite nan nenpòt ki pwosedi pou tout viktim ki gen konesans anglè kilimite nan nenpòt ki ka penal oswa ka kriminèl konte oubyen pwosedi ka delenkans ak depandans jivenil.

Tout demann pou entèprèt lang vivan yo fèt pou bay preyavi omwen 7 jou alavans de dat pwosedi a, nan ka lang egzotik ki mwen komen yo oswa entèpretasyon ki pat pwograme, plis preyavi ta kab nesesè pou fè aranjman pou yon entèprèt kalifye epi tou, yo ta kab itilize sèvis entèprèt a distans.

Pou mande yon entèprèt tribinal pou lang pale, chwazi konte ki anba a epi ranpli fòm mande sou entènèt la tout bon:

Entèprèt pou Langaj pa siy

An plis, Dizwityèm Sikwi Jidisyel a founi sèvis entèprèt ak aranjman espesyal rezonab pou tout moun ki soud yo nan tout ka konfòmeman ak seksyon 90.6063, Lwa Florid yo, ansanm ak Lwa pou Ameriken Enfim yo/Americans with Disabilities Act (ADA).

Demann pou yon entèprèt lang siy ta dwe fèt omwen 5 jou anvan dat randevou a si posib.

Si w bezwen yon entèprèt langaj pa siy oswa aranjman espesyal, w gendwa a youn gratis. Tout demann pou entèprèt langaj pa siy fèt pou fèt omwen 5 jou anvan randevou a depi li ta posib:

  • Tribinal Konte Brevard Administrasyon an – (321) 633-2171 ext. 3
  • Tribinal Konte Brevard Administrasyon an – (407) 665-4200

Si w enterese nan vin tounen yon Eta Entèprèt sètifye, tanpri klike isit la pou plis enfòmasyon.