The Eighteenth Circuit Judicial Nominating Commission announces a vacancy in the Eighteenth Judicial Circuit that was created by the retirement of Judge Nancy Maloney. More Information
Eighteenth Judicial Circuit Courts
Serving the Citizens of Brevard and Seminole Counties

Tribinal entèprèt

Dizwityèm nan Jidisyè Awondisman antreprann bay entèprèt tribinal moun ki kalifye san yo pa konnen oswa konesans limite nan lang angle, ak soud la, yo retire baryè kominikasyon ki anpeche patisipasyon plen nan pwosesis yo nan tribinal yo, ki se nesesè asire jistis ekitab ak jis aksè nan yo.

English/ASL

Interpreting in American Sign Language is available

Intérpretes en español

Intérpretes Judiciales de Lenguaje Hablado

an kreyòl ayisyen (Creole)

Spoken entèprèt Lang Jidisyè

Spoken entèprèt Lang Jidisyè

Ki sa ki Pwogram nan Entèprèt Tribinal Bay?

Dizwityèm Sikwi Jidisyel ap founi entèprèt pou tout lang ki pale yo ba moun ki pale anglè limite konfòmeman ak Tit VI Lwa Dwa Sivil 1964 la, seksyon 90.606, Lwa Laflorid yo, ansanm ak Règleman 25.60 Règleman La Florid sou koze Administrasyon Jidisyè.

Intèprèt Lang Pale Yo

Dizwityèm Sikwi Jidisyel ap founi entèprèt pou tout lang ki pale yo ba moun ki pale anglè limite konfòmeman ak Tit VI Lwa Dwa Sivil 1964 la, seksyon 90.606, Lwa Laflorid yo, ansanm ak Règleman 25.60 Règleman La Florid sou koze Administrasyon Jidisyè.

Ya va nonmen entèprèt pou lang vivan yo lè va gen yon enterè fondamantal an je ak lè individi yo pa gen kapasite pou konprann oswa eksprime tèt yo an anglè epi sa ta kab anpeche patisipasyon konplè yo nan yon pwosesdi jidisyè. Ka sa yo enkli, men pa limite a, ka penal, ak ka kriminèl konte, ka delenkans ak depandans jivenil, patènite, manda pa pwoche nan ka vyolans familyal, pwosedi pou sante mantal ak enkapasite, ak nenpòt ki lòt zafè kote tribinal la detèmine ke yon entèprèt ta nesesè.

Ya va nonmen tou entèprèt lang vivan ki kalifye yo pou temwen ki gen konesans anglè ki limite nan nenpòt ki pwosedi pou tout viktim ki gen konesans anglè kilimite nan nenpòt ki ka penal oswa ka kriminèl konte oubyen pwosedi ka delenkans ak depandans jivenil.

Tout demann pou entèprèt lang vivan yo fèt pou bay preyavi omwen 7 jou alavans de dat pwosedi a, nan ka lang egzotik ki mwen komen yo oswa entèpretasyon ki pat pwograme, plis preyavi ta kab nesesè pou fè aranjman pou yon entèprèt kalifye epi tou, yo ta kab itilize sèvis entèprèt a distans.

Pou mande yon entèprèt tribinal ki pale lang oral, chwazi konte anba a epi ranpli fòm mande sou entènèt la tout bon:

Entèprèt pou Langaj pa siy

An plis, Dizwityèm Sikwi Jidisyel a founi sèvis entèprèt ak aranjman espesyal rezonab pou tout moun ki soud yo nan tout ka konfòmeman ak seksyon 90.6063, Lwa Florid yo, ansanm ak Lwa pou Ameriken Enfim yo/Americans with Disabilities Act (ADA).

Demann pou yon entèprèt lang siy ta dwe fèt omwen 5 jou anvan dat randevou a si posib.

Si w bezwen yon entèprèt langaj pa siy oswa aranjman espesyal, w gendwa a youn gratis. Tout demann pou entèprèt langaj pa siy fèt pou fèt omwen 5 jou anvan randevou a depi li ta posib:

  • Tribinal Konte Brevard Administrasyon an – (321) 633-2171 ext. 3
  • Tribinal Konte Brevard Administrasyon an – (407) 665-4200

Si w enterese nan vin tounen yon Eta Entèprèt sètifye, tanpri klike isit la pou plis enfòmasyon.

an kreyòl ayisyen

Brevard Konte

Tribinal Administrasyon an
(321) 633-2171 ext. 3

Seminole Konte

Tribinal Administrasyon an
(407) 665-4200

QRCode for BREVARD INTERPRETER

Demann pou yon entèprèt lang pale pou Brevard

Mande yon entèprèt tribinal ki pale lang pou Konte Brevard nan peyi a pa eskanè Kod QR la anwo.

QRCode for SEMINOLE INTERPRETER

Demann pou yon entèprèt lang pale pou Seminole

Mande yon entèprèt tribinal ki pale lang pou Konte Seminole nan peyi a pa eskanè Kod QR la anwo.

Tribinal Florid ede disponib nan manyen yon ekran:

Pou konstitiyan, kliyan, oswa moun kap chèche èd ak ka lwa fanmi – divòs, adopsyon, chanjman non, gad, lòd nan pwoteksyon, ak plis ankò – gen kounye a yon sous yon sèl-sispann pou anpil enfòmasyon ki vize a moun ki reprezante pwòp tèt ou-reprezante. Tribinal Florida Èd ki disponib nan magazen app kòm byen ke sou entènèt nan help.flcourts.gov.

View Case Management Administrative Orders, video tutorial on how to properly complete and submit Case Management Plan/Orders, and more. Please ensure you are utilizing the most recent Case Management Plan and Case Management Order. Click here to view Civil Case Management Orders & Forms (Updated on 4/16/2024)
Case Management Plan/Orders