State v Zimmerman Case # 2012-CA-6178

State v Zimmerman Case # 2012-CA-6178

January 29, 2014

November 21, 2013

November 19, 2013

November 18, 2013

August 28, 2013

July 23, 2013

July 17, 2013

June 28, 2013

June 27, 2013

June 6, 2013

May 24, 2013

May 23, 2013

May 21, 2013

February 12, 2013

February 11, 2013

August 1, 2012

July 13, 2012

May 24, 2012

April 25, 2012

April 20, 2012