an kreyòl ayisyenan kreyòl ayisyen


Spanish


El Condado de Brevard

Administración de la corte en
(321) 633-2171 ext. 3

El Condado de Seminole

Administración de la corte en
(407) 665-4330

Creole

an kreyòl ayisyen

Brevard Konte

Tribinal Administrasyon an
(321) 633-2171 ext. 3

Seminole Konte

Tribinal Administrasyon an
(407) 665-4330

English/ASL

English & ASL

Brevard

Court Administration:
(321) 633-2171 ext. 3

Seminole

Court Administration:
(407) 665-4330

Ki sa ki Pwogram nan Entèprèt Tribinal Bay?
Dizwityèm Sikwi Jidisyel ap founi entèprèt pou tout lang ki pale yo ba moun ki pale anglè limite konfòmeman ak Tit VI Lwa Dwa Sivil 1964 la, seksyon 90.606, Lwa Laflorid yo, ansanm ak Règleman 25.60 Règleman La Florid sou koze Administrasyon Jidisyè.
Intèprèt Lang Pale Yo
Dizwityèm Sikwi Jidisyel ap founi entèprèt pou tout lang ki pale yo ba moun ki pale anglè limite konfòmeman ak Tit VI Lwa Dwa Sivil 1964 la, seksyon 90.606, Lwa Laflorid yo, ansanm ak Règleman 25.60 Règleman La Florid sou koze Administrasyon Jidisyè.

Ya va nonmen entèprèt pou lang vivan yo lè va gen yon enterè fondamantal an je ak lè individi yo pa gen kapasite pou konprann oswa eksprime tèt yo an anglè epi sa ta kab anpeche patisipasyon konplè yo nan yon pwosesdi jidisyè.  Ka sa yo enkli, men pa limite a, ka penal, ak ka kriminèl konte, ka delenkans ak depandans jivenil, patènite, manda pa pwoche nan ka vyolans familyal, pwosedi pou sante mantal ak enkapasite, ak nenpòt ki lòt zafè kote tribinal la detèmine ke yon entèprèt ta nesesè.

Ya va nonmen tou entèprèt lang vivan ki kalifye yo pou temwen ki gen konesans anglè  ki limite nan nenpòt ki pwosedi pou tout viktim ki gen konesans anglè  kilimite nan nenpòt ki ka penal oswa ka kriminèl konte oubyen pwosedi ka delenkans ak depandans jivenil.

Tout demann pou entèprèt lang vivan yo fèt pou bay preyavi omwen 7 jou alavans de dat pwosedi a, nan ka lang egzotik ki mwen komen yo oswa entèpretasyon ki pat pwograme, plis preyavi ta kab nesesè pou fè aranjman pou yon entèprèt kalifye epi tou, yo ta kab itilize sèvis entèprèt a distans.

Pou mande yon entèprèt lang vivan yo:

  • Tribinal Konte Brevard Administrasyon an – (321) 633-2171 ext. 3
  • Tribinal Konte Brevard Administrasyon an(407) 665-4330
Entèprèt pou Langaj pa siy
An plis, Dizwityèm Sikwi Jidisyel a founi sèvis entèprèt ak aranjman espesyal rezonab pou tout moun ki soud yo nan tout ka konfòmeman ak seksyon 90.6063, Lwa Florid yo, ansanm ak Lwa pou Ameriken Enfim yo/Americans with Disabilities Act (ADA).

Demann pou yon entèprèt lang siy ta dwe fèt omwen 5 jou anvan dat randevou a si posib.

Si w bezwen yon entèprèt langaj pa siy oswa aranjman espesyal, w gendwa a youn gratis.  Tout demann pou entèprèt langaj pa siy fèt pou fèt omwen 5 jou anvan randevou a depi li ta posib:

  • Tribinal Konte Brevard Administrasyon an – (321) 633-2171 ext. 3
  • Tribinal Konte Brevard Administrasyon an – (407) 665-4330